Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

V zmysle nariadenia GDPR o ochrane práv fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov vás informujeme o rozsahu spracúvaných osobných údajov, ktoré naša spoločnosť spracúva ako prevádzkovateľ pri poskytovaní svojich služieb a predaji tovaru a pri kontaktoch s potenciálnymi zákazníkmi, a ich ochrane.

Naša spoločnosť osobné údaje spracúva vždy v súlade s platnými právnymi predpismi.

 Typy osobných údajov:

  • identifikačné údaje: titul, meno a priezvisko, obchodný názov firmy, IČO, DIČ, adresa sídla alebo miesta podnikania, fakturačná adresa;
  • kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mail;
  • kamerový záznam (priestory, kde sú kamery umiestnené, sú vždy označené).

Rozsah spracúvaných údajov závisí od účelu spracovania - na základe zmluvy (plnenie zmluvných povinností), oprávneného záujmu našej spoločnosti (komunikácia s potencionálnymi zákazníkmi, ochrana majetku spoločnosti) alebo je rozsah a účel určený osobitnými zákonmi.

Osobné údaje sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto účelov a po dobu potrebnú na ich dosiahnutie alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi, prípadne internými predpismi spoločnosti.

V prípade, že má návštevník stránok www.premetal.sk vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame o ňom na účel lepšej a efektívnejšej prevádzky internetových stránok údaje z cookies.

Ochrana vašich osobných údajov zahŕňa právo: získať potvrdenie, či naša spoločnosť spracováva vaše osobné údaje, získať informácie o účeloch spracovania a kategóriách spracúvaných osobných údajov, o príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, o plánovanej dobe spracovania, o existencii práva požadovať od nás opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania, vzniesť námietku proti spracúvaniu, podať sťažnosť u dozorného úradu, získať informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané priamo od dotknutej osoby, o skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EÚ a získať kópiu vašich osobných údajov.

  • Máte právo na opravu nesprávnych údajov a zároveň máte povinnosť oznámiť nám zmeny svojich osobných údajov.
  • Máte právo na vymazanie osobných údajov, ak naša spoločnosť nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov.
  • Máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi (napr. v súvislosti s pracovnou zmluvou).
  • Ak by výkonom vašich práv mohlo dôjsť k ujme na právach a slobodách iných, nemožno takejto žiadosti vyhovieť.
  • Máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, ak máte pocit, že boli porušené Vaše práva na ochranu osobných údajov.

Znenie platné od 21.1.2022

PREMETAL MON, s.r.o.
IČO: 36 449 750
Bardejovská 42, 080 01 Prešov

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk